.
domy drewniane domy z bali dom z drewna dom z bali drewniane domy domy drewniane drewno
Montaż
 
Budowa każdego domu składa się z kilku etapów i wymaga wykonania wielu prac zachowanych w odpowiedniej kolejności. W budowie uczestniczą wykonawcy o różnych specjalnościach, ważne jest więc precyzyjne planowanie dla sprawnego przebiegu inwestycji i dotrzymania terminów poszczególnych etapów prac. Produkcja części drewnianych domu nie przekracza okresu trzech miesięcy. Montaż elementów drewnianych również jest bardzo krótki i nie trwa dłużej niż  25 dni roboczych przy budowie domu o powierzchni około130 m2.

Budowa fundamentu
Pierwszym etapem jest wykonanie z odpowiednim wyprzedzeniem fundamentu, co umożliwi terminowe rozpoczęcie prac związanych z montażem domu. Fundament pod dom  powinien być wykonany bardzo starannie i należy na ten fakt zwrócić szczególną uwagę. Wymogi stawiane części fundamentowej są zawarte w dokumentacji technicznej, w naszym przypadku jest to projekt domu. Wymiary fundamentu muszą być zgodne po jego wykonaniu z wymiarami zawartymi w projekcie architektonicznym. Fundament jednocześnie powinien zachowywać swoją przekątną, czyli wymiary odległości pomiędzy przeciwległymi narożami po przekątnej powinny być jednakowe z jednej i z drugiej strony fundamentu. Gwarantuje to że fundament zachowuje kąt prosty w narożach i nie jest przekoszony. Powierzchnia fundamentu powinna być gładka bez garbów i zapadnięć oraz wypoziomowana co gwarantuje idealne przywieranie pierwszej warstwy drewnianej domu zwanej podwaliną do fundamentu w miejscu styku elementów drewnianych z izolacją poziomą położoną na fundamencie oraz ustawienie przy montażu ścian w pionie. Teren wokół fundamentu powinien zapewnić swobodny dostęp ekipy montażowej minimum z trzech stron budowanego budynku. Wiąże się to z zasypaniem wykopów wokół fundamentu oraz usunięciem szalunków. Ponad to należy przygotować teren w bezpośredniej bliskości fundamentu na składowanie elementów domu oraz wjazd dla samochodu ciężarowego i dźwigu. Dźwig używany jest do rozładunku i montażu jedynie w przypadku budowy domów w technologii węgłowej gdzie grubość elementów ściennych wynosi w standardzie 16 cm.

Montaż ścian domu z bala – typu wiejskiego
Montaż domu w konstrukcji węgłowej rozpoczyna się od wyładunku elementów domu i ułożeniu ich na uprzednio przygotowanym miejscu za pomocą dźwigu i lżejszych elementów ręcznie. Pierwsze elementy ścienne nazywane są podwaliną. Układa się je na fundamencie zgodnie z projektem i podanymi w nim wymiarami, zachowując przekątne. Po wykonaniu tych czynności nawiercane są otwory w elementach i fundamencie do mocowania kołkami rozporowymi o średnicy 16mm tzw. kotwami. Kotwienie podwaliny wykonuje się w rozstawie co 1,5 m na całym obwodzie fundamentu. Belki ścienne układane są w kolejności zgodnie z numeracją jaka została wykonana na zamkach elementów drewnianych w zakładzie produkcyjnym. Bale łączy się na dyble, które  wbija się w wywiercone otwory. Pomiędzy bale należy włożyć paski wełny szklanej w celu doszczelnienia konstrukcji. Po wykonaniu tych czynności przystępujemy do montażu słupów i podciągu na parterze.

Montaż ścian domu typu polskiego
W odróżnieniu do technologii węgłowej nieco inaczej przebiega montaż w konstrukcji sumikowo-łątkowej. Montaż domu rozpoczyna się od wyładunku elementów domu i ułożeniu ich na uprzednio przygotowanym miejscu. Rama podwaliny, na której układane są ściany domu przygotowywana jest poprzez wykonanie podcięć do połączenia elementów na długości na  tzw. zakładkę prostą, zgodnie z wymiarami podanymi w projekcie domu. Po wykonaniu tych czynności elementy podwaliny ustawiane są na fundamencie, nawiercane są otwory i mocowane do fundamentu śrubami rozprężnymi o średnicy 16mm zwracając uwagę by zachować przekątne. Kotwienie podwaliny następuje w rozstawie co 1,5 m na całym obwodzie fundamentu. W słupach narożnych 14x14 cm i pośrednich 14x`12 cm wykonywane są czopy proste  w celu połączenia ich z podwaliną u dołu i z oczepem u góry. . W podwalinie nacinane są otwory w narożnikach do słupów (łątek) narożnych w pozostałej części do słupów pośrednich . Słupy ustawia się pionowo, a pomiędzy nie wsuwane są elementy ścian (sumiki) z góry na dół zawsze piórem do góry. Po ułożeniu wszystkich warstw zakładany jest dookoła ścian oczep. Wcześniej w oczepie wykonuje się podcięcia do połączenia w narożnikach oraz gniazda do osadzenia  w słupach (łątkach). Następnie całość łączona jest gwoździami. W następnej kolejności przystępujemy do montażu słupów i podciągu na parterze. Zamontowany podciąg musi tworzyć razem z oczepem równą płaszczyznę.

Montaż belek stropowych i krokwi

Ten etap montażu stanu surowego dotyczy wymienionych wcześniej dwóch technologii. Zarówno w typie wiejskim jak i polskim przebiega on w taki sam sposób. W belkach stropowych wykonuje się gniazda, w których będą osadzone  krokwie. Następnie montowane są podciągi pod beki stropowe podparte słupami lub wsparte na ścianach . W ścianach bocznych również muszą zostać wykonane wcięcia w rozstawie zgodnym z dokumentacją na głębokość jak wysokości belki stropowej. Belki stropowe montuje się w przygotowanych gniazdach i opiera się na podciągu. Belki ze ścianami i podciągiem łączone są gwoździami. Następnie przystępujemy do montażu krokwi po uprzednim ich przygotowaniu tj. od dołu wrąb czołowy przedni, który będzie osadzony w podcięciu wykonanym w belce, a od góry zakładka prosta. Do krowi montujemy jętki tak by wysokość od podłogi wynosiła dokładnie tyle ile wskazuje projekt. Tak przygotowane krokwie ustawiamy na belkach i przybijamy gwoździami. Pod jętkami montowana jest płatew wsparta na słupach. Pod ostatnie krokwie montowane są belki podkrokwiowe, które będą utrzymywać krokwie skrajne . W następnej kolejności lub w trakcie montażu krokwi w zależności od rodzaju montowane są inne elementu w dachu takie jak lukarny, wykusze, konstrukcja pod bawole oka itp.

Montaż ścian szczytowych
Po ustawieniu krokwi przystępujemy do montażu konstrukcji ścian szczytowych z elementów 5x10 cm  zaczynając od ustawienia słupów ustalających okna, drzwi balkonowe oraz elementów mocujących te słupki. Następnie przystępujemy do obicia szczytów szalówką przybijając ją w pionie lub w poziomie . W tym elemencie występuje dowolność i jest zależna od indywidualnych upodobań inwestora.

Montaż desek dachu i papy
Deski układane są na krokwiach jedna przy drugiej  i przybijane gwoździami do krokwi. Po zamontowaniu desek i wiatrownic dookoła dachu można przystąpić do krycia dachu. Dach  przykrywa się jedną warstwą papy wierzchniego krycia mocując ją gwoździami papowymi z podkładkami. Ostateczne pokrycie dachu należy wykonać przed przystąpieniem do  prac wykończeniowych w  środku domu. Konstrukcja jest bardzo wytrzymała i dopuszcza zastosowanie dowolnego materiału do pokrycia dachu budowanego domu.

Montaż okien i drzwi zewnętrznych
W domach stosujemy nowoczesną stolarkę drewnianą z szyba zespoloną o współczynniku przenikalności cieplnej U =1,1. Okna oraz drzwi wejściowe należy wmontować w uprzednio przygotowane otwory. Otwór musi być większy na bokach po około 1cm od góry do 6 cm. W elementach ściennych na wysokości okien wpuszczamy tzw. węgary. Są to elementy 5 x 10 cm, które zabezpieczają ścianę przed wypaczaniem.  Okno ustawiamy równo z zewnętrzną stroną ściany. Po przymocowaniu okna luzy wypełniamy watą szklaną.

Prace wykończeniowe
Pod belkami stropowymi poza ścianami zewnętrznymi przybijane są deski podbitek z przerwą od 1 do 1,5 cm w celu zapewnienia wentylacji dachu . Montowane są opaski dookoła okien, mocowane balustrady i inne występujące elementy wykończenia domu z zewnątrz.

Po montażu
Po zakończeniu montażu domu należy pamiętać o przeprowadzeniu ostatecznej impregnacji drewnianych elementów zewnętrznych budynku impregnatem bazowym głęboko wnikającym w drewno, stosowanym dla zabezpieczenie drewna przed pleśniami, grzybami i szkodnikami drewna a następnie impregnatami do impregnacji zewnętrznej drewna zapewniającymi uodpornienie zewnętrznej strony budynku na działanie wody, wilgoci i promieni UV.

 » powrót do góry